Implanty sukces leczenia. Implant zęba powikłania. Brzesko Bochnia

Wszczepy zębowe. Implanty sukces leczenia. Implanty powikłania

Wszczepy zębowe są uznaną metodą leczenia braków zębowych. Na całym świecie dokonuje się rocznie dziesiątki tysięcy udanych implantacji. Implanty zębowe i techniki ich wprowadzanie w kość są stosowane od lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Zabiegi implantacji zębów zostały od czasu pierwszych prób bardzo udoskonalone.

Wszczepy zębowe-implanty sukces leczenia

Implanty zębowe to nowoczesna metoda uzupełniania braków zębowych. Stosujemy ją na równi z odbudową i leczeniem protetycznym. Właściwie w stomatologi mówimy bardziej o implantoprotetyce, niż o samej implantologii, bowiem zwieńczeniem wgojenia się wszczepu jest osadzenie na nim pracy protetycznej. Efekt finalny takiego leczenia jest naprawdę niezwykły.
Na sukces całego leczenia implantologicznego składa się wiele czynników. Wymienię niektóre z nich:

  • wiedza i fachowość lekarza implantologa
  • nowoczesne planowanie i diagnostyka kliniczna i radiologiczna
  • wybór systemu implantologicznego i technika prowadzenia zabiegu
  • warunki miejscowe kostne i dziąsłowe
  • stan ogólny zdrowotny pacjenta
  • istniejące u pacjenta nałogi. 
  • reżim higieniczny
  • współpraca lekarz-pacjent

Lekarz implantolog a sukces leczenia

Wszczepy zębowe to tylko środek leczniczy. Trzeba wiedzieć, że każde leczenie także implantologiczne opiera się po pierwsze na wiedzy, po drugie na doświadczeniu lekarza operatora. Prawdziwą wiedzę zdobywa się latami ciągłej nauki i praktyki zawodowej. Pozwala ona na właściwe przeprowadzenie procesu leczenia od diagnostyki, aż po założenie korony protetycznej. To dzięki tym dwóm czynnikom, szczególnie w trudnych warunkach zabiegowych, możemy liczyć na  sukces leczenia implantologicznego. Dlatego też, wybór lekarza implantologa jest ważny dla powodzenia leczenia implantologicznego.  

Planowanie wszczepów zębowych

Na szczególne podkreślenie w planowaniu implantów zębowych zasługuje diagnostyka ogólna i diagnostyka radiologiczna. Musimy jak najwięcej wiedzieć o pacjencie i znać jego stan ogólny i miejscowy, by móc podjąć decyzję o wprowadzeniu konkretnego leczenia. Dlatego też na samym początku lekarz implantolog zleca badania ogólne np. : badania krwi oraz konsultacje specjalistyczne. Niesłychanie ważne dla przygotowania do zbiegów implantologicznych  jest szczegółowe badanie radiologiczne.

Wykonujemy tu zdjęcie przeglądowe – zdjęcie panoramiczne, punktowe zdjęcia zębowe oraz najważniejszą – tomografię CBCT. To one decydują na etapie planowania o dopuszczeniu do zabiegu, rodzaju implantu i powodzeniu całego leczenia. Określamy dzięki nim grubość i wysokość tkanki kostnej. Pokazują jej strukturę i gęstość. Ponadto, dzięki CBCT i użyciu szablonów jesteśmy w stanie od razu zaplanować rodzaj i parametry implantu, oraz kierunek i głębokość jego wprowadzenia. W konsekwencji przekłada się to dla pacjenta na jakość osteointegracji, żywotności implantu oraz komfort jego użytkowania.

Rodzaj implantu zębowego i technika zabiegowa

Wybór systemu implantologicznego jest jednym z ważniejszych czynników determinacjach sukces leczenia implantologicznego. Dokonuje go lekarz na etapie diagnostyki i planowania. Ponadto wraz z pacjentem decydujemy o rodzaju implantu, z jakiego materiału będzie wykonany. Trzeba nam wiedzieć, że dostępnych jest bardzo wiele systemów implantologicznych. Firmy starają się aby ich produkty były jak najbardziej elastyczne ze względu na funkcjonalność i oferują warianty implantów wszczepiane w rożnych warunkach kostnych i zwarciowych. Jest to bardzo przydatne i pomaga, by wybór konkretnego wszczepu zębowego był jak najbardziej optymalny.

Oprócz rodzaju wszczepu, ważna jest dla nas technika przeprowadzenia zabiegu. Wspomniałem już wyżej, o specjalnych szablonach implantologicznych przygotowywanych dzięki tomografii CBCT, które pomagają prawidłowo umieścić wszczep zębowy w kości. Technika zabiegu, to również wybór, kiedy wprowadzamy implant. Czy decydujemy się na jednoczasowe wprowadzenie implantu, czy też odraczamy na czas gojenia się tkanki kostnej. Ta decyzja będzie miała wpływ na ostateczny wynik i sukces leczenia implantologicznego, bowiem każda z tych technik ma swoje plusy i minusy. Więcej informacji znajdzie cie w naszym artykule :

Implant zęba. Rodzaje implantów zębowych. Ile kosztuje implant zęba i jak wygląda zabieg? 

Wszczepy zębowe a jakość tkanki kostnej i dziąsła. Odbudowa kości.

Jakość kości ma decydujący wpływ na możliwość wprowadzenia implantu zębowego i jego stabilizację. Dlatego jeśli nie posiadamy odpowiednio grubego i wysokiego odcinka kości, nie jesteśmy w stanie wprowadzić wszczepu zębowego. Wynika to z tego, że powierzchnia implantu musi być dla prawidłowej integracji z kością otoczona z każdej strony gąbczastą strukturą kostną. Powinna to być w miarę możliwości kość o budowie beleczkowej. Struktury kostne zbite z jednej strony utrudniają wprowadzenie implantu zębowego, a z drugiej nie zapewniają optymalnej osteointegracji wszczepu.

Należy mieć na uwadze, że w kości i na granicy z nią znajdują się różne struktury anatomiczne, których w trakcie zabiegu nie wolno nam naruszyć, ani uszkodzić. Zawsze musi być zachowany margines wolnej kości oddzielający implant zębowy od np. zatoki szczękowej czy nerwu zębodołowego. Dlatego też, po badaniu klinicznym i wykonaniu CBCT często okazuje się, że nie mamy warunków na wprowadzenie implantu zęba. W takich przypadkach z pomocą przychodzi nam zabieg augmentacji lub przeszczep kości.

Augmentacja kości przed zabiegiem wkręcenia implantu. Sterowana regeneracja tkanek

Zabieg augmentacji kości polega uzupełnieniu tkanki kostnej i na wprowadzeniu w miejsce braku kostnego materiału kościozastępczego lub własnej kości. Zapewnia miejsce dla implantu i odbudowuje strukturę kości. Ponadto poprawia w sposób zasadniczy warunki wgojenia się implantu oraz estetykę dziąsła i girlandy dziąsłowej. Przy bardziej zaawansowanych zabiegach mówimy o sterowanej regeneracji kości. Stosujemy wtedy specjalne membrany, które poprawiają retencję materiału kostnego (np. błona Bio Gide). Błony te dodatkowo między innymi stymulują tworzenie nowych naczyń krwionośnych i oddzielają tkankę kostną od nabłonkowej. 

Zabieg augmentacji kości możemy  przeprowadzić już w momencie usuwania zęba, gdy w planie mamy wykonanie zabiegu implantologicznego. Wykorzystujemy w tym celu kość od zwierzęcą (np Bio-Oss), albo materiały ceramiczne (np. R.T.R. firmy Septodont). Potem, drugi etap augmentacji, jeśli nadal mamy niewielki brak kości, możemy wykonać podczas samego zabiegu implantacji. W trakcie zabiegu otrzymujemy wióry kostne, które z powodzeniem stosujemy jako wypełnienie brakującej kości. Zawsze możemy także posłużyć się materiałem kościozastępczym. 

Przeszczep kości przed zabiegiem implantacji zęba

Przeszczep kości przed zabiegami wkręcenia implantów stosujemy w zaawansowanych ubytkach tkanki kostnej. Celem zabiegu jest stworzenie warunków do wprowadzenia jednego lub kilku implantów zębowych. Własna kość jest najlepszym i najlepiej tolerowanym i przyswajanym materiałem do odbudowy braku. Generalnie materiał do przeszczepu pobieramy z kości płaskich. To może być talerz biodrowy, gdzie tego materiału kostnego jest dużo, ale to może być także fragment szczęki. Zaletą przeszczepu jednoimiennego jest idealna zgodność tkankowa, minusem zaś konieczność wykonania podwójnego zabiegu chirurgicznego. W zależności od założeń przedzabiegowych przeszczep kości jest jednym ze środków potrzebnych do tego, aby leczenie implantologiczne zakończyło się sukcesem. 

Przeszczep dziąsła przed zabiegiem implantacji zęba

Formowanie wyrostka zębodołowego i girlandy dziąsłowej może być powiązane z przeszczepem dziąsła. Zanik kości po ekstrakcji zęba, czy urazie wiąże się z zanikiem tkanek miękkich. Dlatego też odbudowa wyrostka materiałem kostnym musi zakładać pokrycie dziąsłem odtworzonych tkanek. Materiał do przeszczepu pobieramy między innymi z podniebienia, staramy się także uformować płat śluzówkowo-okostnowy i przesunąć go w kierunku tworzonego wyrostka. Przeszczep dziąsła jest jednym z elementów leczenia chirurgiczno-implantologicznego. Przygotowuje tkanki do właściwego zabiegu implantacji zęba i zapewnia optymalny wynik leczenia.

Wszczepy zębowe a stan ogólny zdrowia i nałogi pacjenta

Ogólny stan zdrowia determinuje możliwość wkręcenia implantu zęba. Schorzenia ogólne mogą powodować odroczenie zabiegu, albo co niektóre całkowicie dyskwalifikują leczenie implantologiczne. Na etapie planowania musimy wraz z lekarzem prowadzącym dokładnie określić, czy istnieją choroby, które mogą wpływać na proces integracji implantu z kością i obniżyć, albo zniweczyć planowany efekt leczenia. Więcej informacji szczegółowych znajdziecie w naszym wpisie: 

Przeciwwskazania implantacji. Kiedy nie wkręcamy implantów

Wszczepy zębowe-implanty zębowe powikłania

Odsetek odrzuceń wkręconych w kość implantów sięga około 2-3 %. Związane jest to zarówno z czynnikami ogólnoustrojowymi np.: choroby , zaburzenia hormonalne, zaburzenia gospodarki elektrolitowej, jak i miejscowymi w jamie ustnej. Ważnym czynnikiem niekorzystnie wpływającym na proces gojenia i integrację z kością implantów jest palenie tytoniu. Nie dyskwalifikuje ono zabiegu, ale znacząco pogarsza warunki miejscowe i regenerację tkanek.

Wpływ palenia tytoniu na implanty zębowe

U nałogowych palaczy stwierdzamy zwiększoną akumulację płytki nazębnej, dużo częściej dochodzi tu także do zapalenia dziąseł. Obserwujemy u nich nasiloną resorpcję kości wyrostka zębodołowego oraz upośledzone gojenie. Nikotyna zawarta w tytoniu działa obkurczająco na ściany naczyń krwionośnych, znacznie zmniejsza przepływ krwi w kości i tkankach miękkich. Taka sytuacja występująca w dłuższym okresie czasu jest groźna, bowiem powoduje niedokrwienie, ogranicza ilość dostarczanych składników odżywczych, tlenu i komórek układu immunologicznego skierowanych przeciwko antygenom w płytce bakteryjnej. Automatycznie zwiększa także ryzyko utraty wszczepu. Nikotyna osłabia także cały nasz układ odpornościowy. Jej obecność w organizmie spowalnia tempo podziałów komórkowych, a co za tym idzie naturalną regenerację tkanek. 

Wpływ higieny na leczenie implantologiczne

Wszczepy zębowe sukces leczenia. Implanty powikłania

Właściwa higiena jamy ustnej zarówno przed leczeniem implantologicznym, jak później w okresie użytkowania implantów warunkuje sukces całego leczenia. Osoby ignorujące mycie zębów nie powinny mieć wkręcanych implantów! Na skutek braku albo złej jakości higieny dochodzi po pewnym czasie do zapalenia, uszkodzenia kości zintegrowanej z implantem i do utraty samego implantu. Zawsze pacjent otrzymuje od lekarza szczegółowe instrukcje, jak oczyszczać wprowadzone implanty zębowe.

Współpraca lekarz - pacjent

Dla optymalnego leczenia implantologicznego i późniejszego funkcjonowania wszczepów zębowych współpraca lekarz i pacjenta powinna być dobra. Regularne wizyty i zalecenia lekarskie mają na celu uzyskanie prawidłowej integracji  implantu i likwidację zagrożeń. Wszczepy zębowe wkręcane są w żywą tkankę i jako taki, zabieg jest zawsze obarczony pewnym ryzykiem. Ingerujemy w tkanki żywe, podajemy środki znieczulające. Dla każdego pacjenta jest to stres. W związku z tym znowu mamy tutaj zagrożenia typu miejscowego związane z prowadzeniem zabiegu, jak i ogólnoustrojowe związane ze stanem zdrowia pacjenta. Dobra współpraca lekarza z pacjentem to prawidłowa kwalifikacja do wszczepienia implantów, wykonany według założeń zabieg, monitorowanie zagrożeń pozabiegowych i regularne kontrole w gabinecie stomatologicznym. Dlatego to, ciągłość tych działań i kontakt  lekarz-pacjent zapewnia sukces leczenia i zapobiega powikłaniom.

Jak w każdej dziedzinie życia zagrożenia istnieją ale, odpowiednie przygotowanie, diagnostyka planowanie pracy oraz fachowość prowadzącego leczenie zmniejsza ryzyko powstawania powikłań i niepowodzenia leczenia. Serdecznie zapraszamy do  naszych przychodni  ARTDENT w Brzesku i Bochni. Służymy pomocą i poradą z zakresu implantologii stomatologicznej, oraz kwalifikujemy do przyszłych zabiegów implantologicznych.

Podobne tematy: